Algemene voorwaarden

De AVG Dokter

Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden worden gezien als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten tussen
de klant, hierna genoemd opdrachtgever en de AVG Dokter, hierna genoemd opdrachtnemer.

 

Artikel 1          Definities

1.1 Opdrachtnemer: De AVG Dokter, statutair gevestigd op de Laan van Waalhaven 287, Den Haag.

1.2 Medewerker: iedere medewerker, die namens opdrachtnemer werkzaamheden verzorgt bij/voor een opdrachtgever.

1.3 Opdrachtgever: iedere rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan, dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten uitvoeren van consultancy opdrachten of enig andere vorm van werkgerelateerde opdrachten.

1.4 Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Factuurbedrag: het totale overeengekomen bedrag van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

 

Artikel 2          Algemene bepalingen

 

Artikel 3          Overeenkomsten

3.1 Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang opdrachtnemer deze niet heeft afgewezen.

3.2  De prijzen in de genoemde overeenkomsten zijn in euro’s inclusief btw.

3.3 Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Artikel 4        Totstandkoming overeenkomst

4.1 Opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn tot stand gekomen na betaling door de opdrachtgever.

4.2 Bij de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de opdracht.

 

Artikel 5         Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de opdrachtgever ingevulde gegevens.

5.2 De AVG Dokter is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid en actualiteit van de verstrekte gegevens.

 

Artikel 6          Uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Artikel 7

Betaling vindt plaats door middel van het betaalplatform IDeal

 

Artikel 8       Overige bepalingen

8.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe opdrachtnemer door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor opdrachtnemer verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

8.2 Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en opdrachtnemer de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

8.3 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

8.4 Opdrachtnemer zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

 

Artikel 9        Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

 

 

EINDE